กฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์ >> ค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

 

อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษีตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกและตาม พ.ร.บ. รถยนต์

  • ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

 

  • ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.vvan.or.th